Nauestruch és l’àrea de la Fàbrica de Creació d’Arts en Viu l’Estruch de Sabadell orientada a les arts visuals i la performance. NauEstruch se situa a una nau de cinc-cents metres quadrats que recull el testimoni de La Nau, espai sabadellenc de foment de les arts visuals de llarga trajectòria i implementació a la vida cultural de la ciutat.

Prenent com a patrimoni aquest objectiu fundacional, NauEstruch va iniciar una nova etapa l’any 2010, especialitzant-se en un espai centrat en el foment de les pràctiques performàtiques i els estudis de la performativat, un centre únic al nostre país i a la península ibèrica. Amb aquesta missió, NauEstruch desplega línies de producció, recerca, reflexió i exhibició entorn de l’art de performance actual i de la performativitat contemporània. Així, als darrers anys, NauEstruch ha esdevingut un laboratori de consiliència transdisciplinar, un marc de referència per a artistes, científics i activistes socials entorn de la performativitat com a idea clau per a la reflexió i la praxi artística i cultural.

La performativitat és un concepte emergent al pensament contemporani des del qual emergeix una nova metodologia de recerca i de pràctica científica, d’arrel feminista, democratitzadora i comunitaria. NauEstruch és avui un centre pioner en la implementació d’aquest model difractiu d’abordatge de la realitat. Per aquest motiu, NauEstruch es determina com un camp de proves i d’anàlisi que vol reformular-se constantment com a centre d’investigació, de producció i d’exhibició d’arts visuals per tal de donar respostes a les qüestions que planteja el món al segle XXI.

NauEstruch és un projecte de L’Estruch gestionat per Trànsit Projectes

 


 

Nauestruch es el área de la Fàbrica de Creació d’Arts en Viu l’Estruch de Sabadell, orientada a las artes visuales y la performance. NauEstruch se sitúa en una nave de quinientos metros cuadrados que recoge el testigo de La Nau, espacio sabadellense de fomento de las artes visuales de larga trayectoria e implementación en la vida cultural de la ciudad.

Tomando como patrimonio este objetivo fundacional, NauEstruch inició una nueva etapa en 2010, especializándose en un espacio centrado en el fomento de las prácticas performàtiques y los estudios de la performatividad, un centro único en nuestro país y en la península ibérica. Con esta misión, NauEstruch despliega líneas de producción, investigación, reflexión y exhibición en torno al arte de performance actual y de la performatividad contemporánea. Así, en los últimos años, NauEstruch ha acontecido un laboratorio de consiliencia transdisciplinar, un marco de referencia para artistas, científicos y activistas sociales en torno a la performatividad como idea clave para la reflexión y la praxis artística y cultural.

La performativitat es un concepto emergente en el pensamiento contemporáneo desde el cual emerge una nueva metodología de investigación y de práctica científica, de raíz feminista, democratizadora y comunitaria. NauEstruch es hoy un centro pionero en la implementación de este modelo difractivo de abordaje de la realidad. Por este motivo, NauEstruch se determina como un campo de pruebas y de análisis que quiere reformularse constantemente como centro de investigación, producción y exhibición de artes visuales para dar respuestas a las cuestiones que plantea el mundo en el siglo XXI.

NauEstruch es un proyecto de L’Estruch gestionado por Trànsit Projectes

 


 

Nauestruch is the area of the Fàbrica de Creació d’Arts en Viu l’Estruch of Sabadell, oriented towards visual arts and performance. NauEstruch is located in a five-hundred-square-metre warehouse that takes up the baton from La Nau, a Sabadell space for the promotion of the visual arts with a long history and implementation in the cultural life of the city.

Taking this foundational objective as its heritage, NauEstruch began a new stage in 2010, specialising in a space focused on the promotion of performance practices and performativity studies, a unique centre in our country and in the Iberian Peninsula. With this mission, NauEstruch deploys lines of production, research, reflection and exhibition around current performance art and contemporary performativity. Thus, in recent years, NauEstruch has become a laboratory of transdisciplinary consilience, a frame of reference for artists, scientists and social activists around performativity as a key idea for reflection and artistic and cultural praxis.

Performativity is an emerging concept in contemporary thought from which a new methodology of research and scientific practice emerges, with feminist, democratising and communitarian roots. NauEstruch is today a pioneering centre in the implementation of this diffractive model of approaching reality. For this reason, NauEstruch is determined as a testing and analysis field that wants to constantly reformulate itself as a centre for research, production and exhibition of visual arts to provide answers to the questions posed by the world in the 21st century.

NauEstruch is a project from L’Estruch managed by Trànsit Projectes